“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedigGerrit Beking te wandelen met uw God.“ Micha 6: 8

Deze woorden vanuit Gods betrouwbaar Woord zijn ook voor werkgroep Elim de basis van de bediening in het bijna 14-jarige bestaan van werkgroep Elim. Dit is waar wij in gezamenlijkheid met elkaar voor staan en waar wij in D.V. 2019 met Gods onmisbare nabijheid, hulp en zegen verder mee willen gaan, zoals dat laatste stukje van deze tekst het zo eenvoudig maar duidelijk verwoord: “...en ootmoedig te wandelen met uw God!” In het dagelijks leven met de Here onderweg zijn - dit is alleen door Gods alles overtreffende genade mogelijk, Efeze 2: 8 t/m 10 - zitten enorm veel zegeningen verborgen, zie Psalm 25: 14. Dan kun je onverwachte gebeurtenissen meemaken, zoals Maria dit overkomt wanneer de engel Gabriël -van God gezonden- bij haar in huis binnenkomt met de voor haar de levensveranderende woorden van God: Lucas 1: 26 t/m 38, waarop zij reageert met: “...mij geschiede naar uw Woord ! “
Een 30-tal jaren later gebeurde dat ook bij de twee Emmaüsgangers waarover in Lucas 24: 15b het volgende staat geschreven: “...dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeging.“ Door deze ontmoeting werd het leven van deze twee wandelaars op een ander spoor gezet, ja kregen hun levens echt een andere en diepere inhoud waarvan hun wandel met God heeft getuigd. Zo zijn en worden wij uit genodigd... ja geroepen om dagelijks in de voetstappen  van Jezus te gaan: 1Petrus 2: 21. Dat is de beste weg door het leven, maar (meestal) niet de makkelijkste. Hiermee krijgt iedere wandelaar die met Jezus onderweg is te maken zoals geschreven staat in 1 Petrus 4: 12 t/m 16. In dit Bijbelgedeelte zijn te midden van het lijden om Christus’ wil Goddank ook een drie-tal beloften en tegelijk bemoedigingen te vinden waarvoor ik u en jullie uitnodig ...ja aanmoedig, om deze zelf te gaan opzoeken. In die gezindheid gaan wij samen al wandelend met God het oude jaar uit en het nieuwe jaar in om: “... recht te doen en getrouwheid lief te hebben!” Met dankbaarheid kunnen wij
terugzien op een intensieve Elimperiode, waarin steeds weer het maandelijkse uitgifte-uur van de voedselpakketten als het ware de bekroning is. Daarnaast komen er tussendoor regelmatig vanuit de hulpverlening (spoed)aanvragen binnen bij Elim voor eenmalige noodvoedselpakketten. Daarin kunnen wij,  meestal op heel korte termijn, met elkaar vanuit Elim voorzien...wat regelmatig verbaasde en soms ontroerende reacties uitwerkt bij de ontvangers. Juist
door en in de kleinschaligheid van werkgroep Elim ligt onze kracht ...en niet te vergeten ons getuigenis. Te midden van alle (goedbedoelde) regelgeving, protocollen en wetmatigheden mogen en kunnen wij vrijwel direct in (voedsel)actie komen om deze gezinnen en dan met name de kinderen, te voorzien van de eerste dagelijkse levensbehoeften. Bemoedigend nieuws voor werkgroep Elim is dat VCO-school Drakensteyn de hele maand december voedsel en fruit voor Elim gaat inzamelen. Goed om aan iedereen dit bijzonder goede nieuws kenbaar maken, waaruit blijkt dat Elim breed gedragen wordt in Enschede. Dat
is ook genoemd door wethouder Jurgen van Houdt in zijn speech tijdens de afscheidssamenkomst op 26 augustus jl. van ons voorgangerechtpaar Theo en Heleen Niemeijer.
In december willen wij aan de Elim-gezinnen -naast de gebruikelijke maandelijkse voedselpakketten- ook een goed gevuld Kerstpakket meegeven. Daarbij hopen wij opnieuw een aantal (kerst)pakketten te kunnen samenstellen om deze ter bemoediging te geven aan degenen onder ons –van de gemeente de
Schuilplaats - die momenteel door een periode van ziekte, rouw, verdriet en eenzaamheid gaan. Hiervoor is ook jullie inbreng van boodschappen en/of iets extra’s van harte welkom. Wij willen in de week voor de Kerstdagendeze ‘bemoedigingen’ in Jezus’ wonderbare Naam uitdelen!
In dit alles: Soli Deo Gloria !!!

Met dank voor jullie gebed, inzet, inbreng en betrokkenheid, namens werkgroep Elim,
Gerrit Beking


De volgende Elim-inzamelzondagen zijn: 10 maart, 14 april, 12 mei en 9 juni.

 

 

 

elim